Úvod

Advokátska kancelária so sídlom v Hlohovci je spektrom svojich právnych služieb orientovaná na obchodné spoločnosti a fyzické osoby - podnikateľov ako i súkromných klientov (občanov).

Advokátska kancelária sa okrem poskytovania právnych služieb zaoberá i výkonom činnosti oprávnenej osoby pre PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora.

Cieľom advokátskej kancelárie je poskytovať klientom komplexné právne služby a poradenstvo za účelom vyriešenia ich právnych záležitostí tak, aby bola zabezpečená ich absolútna spokojnosť. Jednou z našich hlavných zásad je flexibilita, transparentnosť a osobný prístup ku každému klientovi tak, aby boli rešpektované ich individuálne požiadavky s prihliadnutím na osobitosti jednotlivých právnych problémov.

Advokátska kancelária poskytuje právne služby a poradenstvo pre oblasť práva Slovenskej republiky, avšak v závislosti od konkrétneho zámeru klienta prihliadame vždy i na nadnárodné právne súvislosti a medzinárodné aspekty jednotlivých zadaní klientov.

Neodmysliteľnou súčasťou výkonu advokácie je diskrétnosť všetkých zamestnancov advokátskej kancelárie, ktorí sú zo zákona povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom advokácie.

Advokátska kancelária poskytuje právne služby v slovenskom a anglickom jazyku.