Pracovné právo

Advokátska kancelária poskytuje klientom rozsiahle spektrum právnych služieb s cieľom pokryť čo najširšiu množinu právnych vzťahov spadajúcich do oblasti pracovného práva. Právne služby advokátskej kancelárie sú v oblasti pracovného práva zamerané najmä na:

  • vypracovávanie pracovných zmlúv, dohôd a manažérskych zmlúv ako i všetkých dohôd a dojednaní uzatváraných medzi zamestnávateľmi a zamestnancami v rámci resp. v súvislosti so zánikom pracovného pomeru (dohoda o hmotnej zodpovednosti, dohoda o zrážkach zo mzdy, dohoda o zvýšení kvalifikácie, dohoda o obmedzení zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru a pod.)
  • vypracovávanie komplexnej pracovnoprávnej agendy pre zamestnávateľov (interné predpisy a vnútropodnikové smernice, pracovný poriadok, organizačný poriadok, etický kódex a pod.)
  • zastupovanie klientov (zamestnávateľov i zamestnancov) v pracovnoprávnych sporoch na súde