ODMENA ADVOKÁTA

Vzhľadom k tomu, že otázka odmeny advokátov za poskytovanie právnych služieb je medzi širokou verejnosťou opradená viacerými mýtmi (najmä negatívneho charakteru) je veľmi žiaduce, aby boli potenciálni klienti vopred informovaní o právnom rámci upravujúcom odmenu advokáta, z ktorého je možné odvodiť výšku odmeny v tej danej právnej veci.

V prípade, že klient požaduje len poskytnutie právnej rady vo forme konzultácie, uplatňuje sa tzv. hodinová odmena vo výške od 20 € do 40 € a to za každú začatú pol hodinu v závislosti od zložitosti veci.

Ak sa však klient obráti na advokátsku kanceláriu s požiadavkou na poskytnutie právnej pomoci, ktorá si vyžaduje vykonanie akéhokoľvek úkonu právnej služby (najmä spísanie zmluvy, prevzatie zastúpenia v súdnom konaní, spísanie žaloby, odvolania, alebo akéhokoľvek iného podania na súd alebo správny orgán), v takomto prípade je úvodná konzultácia bezplatná. Výška odmeny advokáta za poskytnutie samotnej právnej služby sa potom určí podľa nižšie uvedených pravidiel.

Základným právnym predpisom regulujúcim otázku odmeny advokátov je Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách advokátov a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej len ako „Vyhláška“). Vyhláška rozoznáva dva druhy odmeny a to zmluvnú odmenu a tarifnú odmenu.


Podľa Vyhlášky si možno s advokátom pred poskytnutím právnej služby dohodnúť zmluvnú odmenu, ktorou môže byť podľa § 2 odsek 2 Vyhlášky:

a) hodinová odmena, ktorá sa uplatní najmä pri poskytovaní právnych služieb vo forme konzultácii a to pevnou sumou za určitý časový úsek potrebný na vybavenie veci (spravidla každá začatá hodina alebo polhodina). V skutkovo jednoduchých veciach alebo v prípade poskytovania právnych rád všeobecne trvá konzultácia obvykle v rozsahu pol hodiny až hodiny.

b) paušálna odmena, ktorá uplatní najmä pri poskytovaní právnych služieb korporátnym klientom na pravidelnej báze, pri spisovaní zmlúv alebo v súvislosti so zastupovaním obchodných spoločností vo veciach zápisu a vykonania zmeny zápisu zapísaných údajov do obchodného registra. Určí sa spravidla ako pevná suma za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo ako pevná suma za úplné vybavenie veci, alebo súboru vecí.

c) podielová odmena, ktorá sa uplatní najmä pri zastupovaní klientov v právnych záležitostiach, ktorých predmetom je uplatňovanie nároku na zaplatenie peňažnej pohľadávky. Podielová odmena sa odvodzuje od hodnoty (výšky pohľadávky) a to percentom z tejto hodnoty, pričom dohodnutá podielová odmena nesmie presiahnuť 20 %.


V prípade, že medzi advokátom a klientom nedôjde k dohode o výške zmluvnej odmeny, za účelom určenia výšky odmeny advokáta sa uplatní tarifná odmena, ktorej výpočet detailne upravuje Vyhláška.

Základom pre výpočet tarifnej odmeny je tarifná hodnota veci, ktorá sa stanoví podľa hodnoty veci (napríklad výška žalovanej sumy) alebo druhu veci.

Od tarifnej hodnoty veci sa potom odvodzuje základná sadzba tarifnej odmeny, ktorá sa vypočíta podľa nasledovnej tabuľky:

Hodnota sporu (tarifná hodnota)Základná sadzba tarifnej odmeny
do 165,97 €16,60 €
nad 165,97 € do 663,88 €16,60 € + 1,66 € za každých aj začatých 33,19 € prevyšujúcich sumu 165,97 €
nad 663,88 € do 6.638,78 €41,49 € + 9,96 € za každých aj začatých 331,94 € prevyšujúcich sumu 663,88 €,
nad 6.638,78 € do 33.193,92 €220,74 € + 16,60 € za každých aj začatých 1.659,70 € prevyšujúcich sumu 6.638,78 €,
nad 33.193,92 €486,29 € + 6,64 € za každých aj začatých 3.319,39 € prevyšujúcich sumu 33 193, 92 eura

PRÍKLAD č.1

V prípade zastupovania klienta v konaní pred súdom, ktorého predmetom je vymáhanie pohľadávky vo výške 1.500,- € (tarifná hodnota veci) predstavuje základná sadzba tarifnej odmeny sumu 71,37 € [(1 500,- € – 663,88 €)= 836,12 € / 331,94 € = 2,52 => (3 x 9,96) + 41,49 € = 71,37 €)].

V prípade zastupovania klienta v konaní pred súdom, v ktorom nie je možné určiť hodnotu veci alebo práva v peniazoch (rozvod, výživné, určovacie žaloby, neplatnosť právneho úkonu, vypratanie nehnuteľnosti a podobne) predstavuje základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby sumu 70,85 € (v roku 2018).

Úkony právnej služby, ktoré môže advokát vykonať pri zastupovaní klienta sú najmä:

 1. prevzatie a príprava zastúpenia vrátane prvej porady s klientom,
 2. ďalšia porada alebo rokovanie s klientom za každú skončenú hodinu,
 3. písomné podanie na súd alebo iný orgán alebo protistrane týkajúce sa veci samej
 4. účasť na konaní pred súdom alebo iným orgánom a na konaní o zmieri, a to za každé začaté dve hodiny bez ohľadu na počet týchto za sebou nadväzujúcich úkonov vykonaných počas dvoch hodín; ak úkon alebo na seba nadväzujúce úkony trvajú viac ako štyri hodiny, patrí odmena za každé dve skončené hodiny,
 5. vypracovanie právneho rozboru veci,
 6. rokovanie s protistranou, a to za každú skončenú hodinu,
 7. návrh na predbežné opatrenie, ak k nemu dôjde pred začatím konania, odvolanie proti takémuto rozhodnutiu o predbežnom opatrení, návrh na obnovu konania, odvolanie, dovolanie, návrh na podanie mimoriadneho dovolania,
 8. vypracovanie listiny o právnom úkone alebo jej podstatné prepracovanie.

Celková výška tarifnej hodnoty veci sa potom vypočíta ako súčin tarifnej hodnoty veci a počtu vykonaných úkonov právnej služby.

PRÍKLAD č.2

V prípade zastupovania klienta v konaní o rozvod manželstva, v ktorom základná sadzba tarifnej odmeny predstavuje sumu 70,85 € a v ktorom advokát vykonal nasledovné úkony právnej služby:
 1. prevzatie a príprava zastúpenia vrátane prvej porady s klientom,
 2. písomné podanie vo veci samej na súd (podanie návrhu),
 3. účasť na pojednávaní,
bude celková tarifná odmena advokáta predstavovať sumu 212,55 € (3 x 71,85 €).