Správne právo

Advokátska kancelária poskytuje klientom v oblasti správneho práva komplexné právne služby, ktoré sú zamerané najmä na:

  • spisovanie návrhov na začatie správneho konania ako i podaní v rámci začatých správnych konaní podľa Správneho poriadku ako i správnych konaniach upravených osobitnými právnymi predpismi (Zákon o priestupkoch, Katastrálny zákon, Daňový poriadok a pod.)
  • zastupovanie klientov v správnych konaniach pred správnymi orgánmi (miestne samosprávy, okresné úrady, Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektoráty práce, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Dopravné inšpektoráty a pod.)
  • zastupovanie klientov v správnom súdnictve t.j. v súdnych konaniach v režime zákona č. 162/2015 Z.z., Správny súdny poriadok