Obchodné právo

Advokátska kancelária poskytuje klientom komplexné právne služby v otázkach obchodných spoločností, obchodnoprávnych záväzkových vzťahov, hospodárskej súťaže ako i v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. Právne služby advokátskej kancelárie v oblasti obchodného práva sú zamerané najmä na:

  • zakladanie obchodných spoločností a zabezpečenie ich zápisu do obchodného registra ako aj poskytovanie právneho poradenstva spojeného so založením a vznikom spoločnosti vrátane styku s odborom živnostenského podnikania príslušného obvodného úradu a daňového úradu
  • vykonávanie zápisu zmien údajov zapísaných o spoločnostiach v obchodnom registri (prevod obchodného podielu, premiestnenie sídla, rozšírenie činnosti, zlúčenie/splynutie s inou spoločnosťou, rozdelenie spoločnosti a pod.); komunikácia s úradmi a obchodným registrom sa uskutočňuje elektronicky, čo má za následok významnú úsporu finančných prostriedkov na súdne a administratívne poplatky
  • ohlasovanie živností (voľné, remeselné a viazané) a s tým súvisiace právne poradenstvo
  • mimosúdne a súdne pohľadávok (v súdnom ako i upomínacom konaní) a zastupovanie v exekučných konaniach
  • vypracovávanie a právne posudzovanie (pripomienkovanie) všetkých druhov obchodnoprávnych zmlúv a podaní
  • zastupovanie v obchodnoprávnych sporoch na súde
  • prihlasovanie pohľadávok a zastupovanie v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach
  • právne poradenstvo a zastupovanie vo veci ochrany pred nekalosúťažným konaním v rámci hospodárskej súťaže
  • právne poradenstvo v oblasti práva cenných papierov