Spotrebiteľské právo

Advokátska kancelária sa dlhodobo a veľmi úspešne zaoberá právnym poradenstvom a zastupovaním spotrebiteľov v sporoch zo spotrebiteľských zmlúv, najmä v súdnych konaniach pri uplatňovaní a ochrane práv spotrebiteľov z úverových zmlúv, zmlúv o revolvingovom úvere a obdobných zmluvných typov uzavretých s nebankovými spoločnosťami.

Je veľmi častým javom, že úverové zmluvy uzavreté s nebankovými spoločnosťami, ale i bankami (napr. Prima banka Slovensko, a.s. alebo Poštová banka, a.s.) sú z dôvodu absencie viacerých zákonných náležitostí bezúročné a bez poplatkov. Uvedené má za následok, že spotrebiteľ je na základe takejto zmluvy povinný vrátiť veriteľovi výhradne len sumu, ktorú si reálne požičal a veriteľ nemá právo uplatňovať si voči spotrebiteľovi žiadne úroky ani poplatky. V praxi sa tak stáva, že spotrebitelia bez toho, aby si to uvedomovali, preplácajú svoje úvery, čo má za následok vznik bezdôvodného obohatenia na strane bánk alebo nebankových spoločností a zároveň vznik práva spotrebiteľa na vrátenia finančných prostriedkov, ktoré veriteľovi zaplatili nad rámec reálne poskytnutej sumy úveru.

V prípade, že máte alebo ste v minulosti mali uzavretú úverovú zmluvu s nebankovou spoločnosťou alebo bankou, neváhajte kontaktovať nás za účelom jej posúdenia. Poskytneme Vám bezplatnú konzultáciu, pri ktorej Vám navrhneme ako postupovať za účelom vymoženia finančných prostriedkov, ktoré nebanková spoločnosť alebo banka od Vás nezákonne prijala.