Rodinné právo

Advokátska kancelária poskytuje klientom komplexné právne služby vo všetkých otázkach upravených Zákonom o rodine a s ním súvisiacimi právnymi predpismi. Právne služby advokátskej kancelárie v oblasti rodinného práva sú zamerané najmä na:

  • poskytovanie právneho poradenstva, spisovanie návrhov na začatie konania a zastupovanie v súdnych konaniach:
    • o rozvod manželstva
    • vo veciach výživného (vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, príspevok na výživu rozvedeného manžela, príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke a pod.)
    • vo veciach starostlivosti o maloleté deti a právnych vzťahoch s tým súvisiacich (zverenie do osobnej starostlivosti jedného rodiča alebo striedavej osobnej starostlivosti, úprava styku a jeho zmeny, zverenie do náhradnej starostlivosti, osvojenie, schvaľovanie právnych úkonov maloletých a pod.)
    • o určenie otcovstva, o prípustnosti zapretia otcovstva a o zapretie otcovstva
  • spisovanie návrhov a zastupovanie klientov v exekučných konaniach vo veci vymáhania výživného (bežné a zameškané výživné)