Občianske právo

Advokátska kancelária má bohaté skúsenosti s poskytovaním právnych služieb klientom v oblasti občianskeho práva. Svojim odborným zameraním pokrýva všetky partikulárne právne vzťahy, ktoré môžu vzniknúť podľa právnych predpisov regulujúcich oblasť občianskeho práva v širšom slova zmysle, pričom právne služby advokátskej kancelárie sú v oblasti občianskeho práva zamerané konkrétne najmä na:

 • zastupovanie klientov vo všetkých druhoch občianskoprávnych sporov ako i v nesporových konaniach
 • spisovanie kúpnych zmlúv, darovacích zmlúv, zámenných zmlúv, nájomných zmlúv, zmlúv o pôžičke, zmlúv o budúcej kúpnej zmluve, zmlúv o dielo ako i akýchkoľvek zmlúv upravených Občianskym zákonníkom
 • právne poradenstvo a zastupovanie klientov vo veci usporadúvania vlastníckych vzťahov a užívacích práv k nehnuteľnostiam (zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva, vydržanie, vypratanie a pod.)
 • právne poradenstvo a zastupovanie klientov vo veci vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode (resp. zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov za trvania manželstva)
 • právne poradenstvo a zastupovanie klientov vo veci uplatňovania nárokov zo zodpovednosti za vady, náhrady škody a nárokov z bezdôvodného obohatenia
 • právne poradenstvo a zastupovanie vo veci uplatňovania nároku na odškodnenie alebo nemajetkovú ujmu v súvislosti s dopravnými nehodami alebo pracovnými úrazmi
 • mimosúdne a súdne vymáhanie pohľadávok a zastupovanie v exekučných konaniach
 • zabezpečenie záväzkov (záložné právo, ručenie, zádržné právo, uznanie dlhu a pod.)
 • právne poradenstvo a zastupovanie vo veci ochrany vlastníckeho práva (vrátane riešenia susedských sporov)
 • zastupovanie v dedičských konaniach a konaniach pred súdom o určenie neplatnosti závetov a listín o vydedení
 • ochranu autorských práv klientov
 • zakladanie a registráciu občianskych združení ako i realizáciu následných zmien